Loading...

Bảo hiểm -Dịch vụ bảo hiểm nhân thọ tốt nhất VN 2012


  • Bảo hiểm là gì ?
  • Bạn có cần phải mua bảo hiểm ?
  • Bạn nên mua bảo hiểm gì ?
  • Những ai cần mua bảo hiểm ?

Bảo hiểm là gì ?

             Bảo hiểm là biện pháp chia sẻ rủi ro của một người hay của số một ít người cho cả cộng đồng những người có khả năng gặp rủi ro cùng loại; bằng cách mỗi người trong cộng đồng góp một số tiền nhất định vào một quỹ chung và từ quỹ chung đó bù đắp thiệt hại cho thành viên trong cộng đồng không may bị thiệt hại do rủi ro đó gây ra.

            Bảo hiểm là một cách thức trong quản trị rủi ro, thuộc nhóm biện pháp tài trợ rủi ro, được sử dụng để đối phó với những rủi ro có tổn thất, thường là tổn thất về tài chính, nhân mạng,...

            Bảo hiểm được xem như là một cách thức chuyển giao rủi ro tiềm năng một cách công bằng từ một cá thể sang cộng đồng thông qua phí bảo hiểm.

CÁC LOẠI HÌNH THỨC BẢO HIỂM

BẢO HIỂM KINH DOANH

              Trên góc độ tài chính, bảo hiểm kinh doanh là một hoạt động dịch vụ tài chính nhằm phân phối lại những tổn thất khi rủi ro xảy ra. Trên góc độ pháp lý, bảo hiểm kinh doanh thực chất là một bản cam kết mà một bên đồng ý bồi thường cho bên kia khi gặp rủi ro nếu bên kia đóng phí bảo hiểm. Do đó, bảo hiểm kinh doanh là các quan hệ kinh tế gắn liền với việc huy động các nguồn tài chính thông qua sự đóng góp của các tổ chức và cá nhân tham gia bảo hiểm.

BẢO HIỂM XÃ HỘI

             Bảo hiểm xã hội là loại hình bảo hiểm do nhà nước tổ chức và quản lý nhằm thỏa mãn các nhu cầu vật chất ổn định cuộc sống của người lao động và gia đình họ khi gặp những rủi ro làm giảm hoặc mất khả năng lao động.

BẢO HIỂM THƯƠNG MẠI

             Bảo hiểm thương mại hay hoạt động kinh doanh bảo hiểm được thực hiện bởi các tổ chức kinh doanh bảo hiểm trên thị trường bảo hiểm thương mại. Bảo hiểm thương mại chỉ những hoạt động mà ở đó các doanh nghiệp bảo hiểm chấp nhận rủi ro trên cơ sở người được bảo hiểm đóng một khoản tiền gọi là phí bảo hiểm để doanh nghiệp bảo hiểm bồi thường hay trả tiền bảo hiểm khi xảy ra các rủi ro đã thỏa thuận trước trên hợp đồng.

BẢO HIỂM Y TẾ 

             Bảo hiểm y tế là các quan hệ kinh tế gắn liền với việc huy động các nguồn tài lực từ sự đóng góp của những người tham gia bảo hiểm để hình thành quỹ bảo hiểm, và sử dụng quỹ để thanh toán các chi phí khám chữa bệnh cho người được bảo hiểm khi ốm đau.

Bạn có cần phải mua bảo hiểm ?

1. Bảo hiểm bảo vệ chống mất mát thu nhập

2. Bảo hiểm vừa là giải pháp giảm rủi ro vừa là hình thức tiết kiệm.

3. Bảo hiểm tạo ra tài sản lớn cho bạn hay gia đình.

4. Bảo hiểm giúp bạn có 1 khoản tiền lớn khi bạn cần.

5. Bảo hiểm sẽ hỗ trợ bạn nếu trường hợp bạn phải vào viện.

6. Bảo hiểm sẽ trả lương và trả các chi phí khác cho khi bạn bị thương tật không còn khả năng làm việc.

7. Bảo hiểm thể hiện giá trị con người bạn về lợi ích kinh tế.

8. Bảo hiểm giúp bạn thể hiện tình yêu thương chăm sóc đối với gia đình tương lai của bạn.

10. Bảo hiểm giúp bạn có lương hưu thì cuộc đời khi bạn quá tuổi lao động.

11. Bảo hiểm giúp tâm hồn của bạn có thanh thản trước lúc chết.

12. Bảo hiểm giúp bạn chuẩn bị chi phí cho hậu sự của mình.

13. Bảo hiểm là người bảo vệ trung thành không cần trả lương.

17. Bảo hiểm sẽ là hồi môn đáng giá nhất dành cho con cái bạn.

18. Bảo hiểm giúp bạn quản lý tiền của mình.

Bạn nên mua bảo hiểm gì ?

Những ai cần mua bảo hiểm ?